Deltagerpris: Konference inkl. Aftenmiddag på Fulgsangcentret - 2300,- DKK

Konference UDEN middag - ---------------------------------1800,- DKK

 

Tilmeldingsfrist d. 23. februar 2019

Program d. 13/3

Program d. 14/3

Udstillere

Overnatning

Onsdag d. 13/4

Program

09:00 - 09:50Indskrivning - Morgenkaffe/Check-in - Morning - coffee

09:50 - 10:00Velkomst i auditorietWelcome in the auditorium

10:00 - 11:00Michael Bille

 

Årsager til blivende hørenedsættelse i barndommen.

Causes of permanent childhood hearing loss

 

Årsager til medfødt eller senere udviklet permanent hørenedsættelse i barndommen er mangeartede. Mere end 50% af alle tilfælde i vores del af verden antages at have en genetisk årsag. I nogle tilfælde er hørenedsættelsen led i et af de mere end 400 kendte syndromer, der inkluderer hørenedsættelse.

Udviklingen inden for den kliniske genetik senest med genpakkeanalyser har betydet, at vi i dag i mange tilfælde kan stille en specifik genetisk årsagsdiagnose.

Blandt ikke-genetiske årsager spiller bl.a. infektion i fosterlivet, særligt med cytomegalovirus, for tidlig fødsel, komplikationer i

nyfødthedsperioden og meningitis en rolle.

 

En grundig og systematisk udredning af årsagen til hørenedsættelsen i alle tilfælde er af stor betydning for den audiologiske og lægelige behandling af det enkelte barn og for rådgivning og vejledning af familien. Større viden om årsagerne generelt til hørenedsættelse i barndommen og de bagvedliggende molekylærbiologiske mekanismer vil potentielt kunne føre til udvikling af nye behandlingsformer.

 

 

Michael Bille (DK) er overlæge og ansat på Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk

& Audiologisk Klinik i København. Han arbejder klinisk især inden for den

pædiatriske audiologi og med behandling med cochlear implant.

Forskningsinteressen har særligt ligget inden for arvelige høresygdomme.

11:00 - 11:10Kort Pause / Short break

11:10 - 12:00Eva Karltorp

 

CMV virus

 

Eva Karltorp (S) är läkare och specialist inom otorhinolaryngologi och audiologi. Sedan 2004 ansvarar hon för Cochlear implantatlaget vid ENT kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Hennes senaste projekt handlar om hörselskadade barn med medfödd CMV-infektion. Studien kommer förhoppningsvis att bidra till frågan.

12:00 - 13:00Frokost / LunchBuffet i salenLeverandørudstillinger / Exhibition

13:00 - 13:50Ulrika Löfkvist

 

Profylaktisk intervention i forhold til CMV virus

 

 

13:50 - 14:15Kaffe/the-pause - Coffee / Tea BreakUdstilling / Exhibition

14:15 - 15:15Carolien Rieffe

 

Emotion socialization in children and adolescents with hearing loss

 

Emotions play a crucial role in our daily social interactions and well-being. Emotion expression signals when we like a person, when we want to cooperate, or when we are irritated by someone instead. Children do not learn this ‘emotion talk’ automatically. To become ‘emotionally competent’, children need to understand within the culture they live, which emotion is appropriate when, where, to whom, and how strongly. For this development, they need access to the social world around them. At an early age, children learn about emotional competence from their daily interactions with parents, siblings and other family members. But when they grow older, especially peers and friends become more important. During their social interactions, or overseeing and overhearing others, children learn how to take their losses, cooperate, and react empathically. However, this development based on daily social interactions is more challenging for children with a hearing loss. These children have less access to their social world for different reasons thus negatively affecting the development of their emotional competence in some areas but not in others, which will be discussed in this lecture. Their emotional competence, in turn, affects their social relationships, thus creating a vicious cycle.

 

In our lab (www.focusonemotions.nl), we have first examined different aspects of emotional competence, e.g. emotion recognition, emotion understanding, emotion regulation, empathy in children and adolescents with and without hearing loss. Second, we have related these outcomes on emotional competence to children and adolescents’ social functioning. In this presentation, I will outline where we find patterns in children with hearing loss that convergence and differ from those of their peers without hearing loss. Possible explanations and implications for the different patterns that we find will be discussed. In addition, the heterogeneity of the DHH group will be taken into account, and special consideration will be given to the degree of hearing loss; and to the hearing device (CI or hearing aid).

 

 

 

Carolien Rieffe, PhD, (NL) is a professor in the unit Developmental and Educational Psychology of the Institute of Psychology at Leiden University. She is also Honorary Professor at UCL, University of London, UK. She leads her own research lab (www.focusonemotions.nl) that focuses on the functionality of emotions and its impact on social development and mental health in children of all ages, from babies to adolescents; in different clinical groups (autism, hearing loss, language disorders) and across cultures or bi-culturally.

15:15 - 16:00Brenda De Sousa da Silva

 

Children with hearing loss at the playground in mainstream education; effects of social participation on their development

 

Playgrounds are a rich context when studying the play behaviors and interactions skills of children. They provide opportunities for children to interact with minimal interference by adults; to interact with different peers outside the own class; and to explore different places at the playground according to the activity that they choose and the kind of interactions that they want to have.

 

For children with a hearing loss in mainstream schools, playgrounds are a place where they have the opportunity to meet with different peers, with or without hearing loss. Yet, these settings are also more challenging for children with a hearing loss, because of the large amount of auditory stimulus that they are confronted with, and the fact that they might not overhear everything to the same extend as hearing children. This impaired access to the social world at the playground might hamper their emotional and social development.

 

Considering the complexity of studying playgrounds, we have developed and applied a new and innovative radio frequency sensor proximity technology (RFID) to register face-to-face interactions of all children at the playground. In combination with more traditional ways for data collection, e.g. video observations, teacher reports and tasks, we were able to map children’s play behaviors, and link this information to other aspects of their emotional and social functioning. The first outcomes of this project will be presented in this lecture.
Authors of the study: Brenda Sousa da Silva; Guida Veiga; Berna Güroğlu; Johan Frijns; Carolien Rieffe;

 

 

Brenda M S da Silva, MsC, (P) is a PhD student at the Leiden University – the Netherlands.

She studies play, socialization and emotional development in children with and without hearing loss.

17:30Middag på Fuglsangscentret/Dinner at Fuglsangcentret

Torsdag d. 14/4

Program

08:30 - 09:00Morgenkaffe  /  Morning coffee

09:00 - 10:00Jeanette Ohlsson Carlborg

 

KULTURMÖTEN MED SMÅ OCH STORA I VÅRDEN

 

Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur.

Det som fungerar väl på en plats kanske inte alls fungerar på en annan. De förväntningar och önskemål som människor från andra länder och kulturer har kan många gånger vara helt obegripliga for oss. Vi är alla individer, men vi bär med oss avtryck av den kultur eller de kulturer vi vuxit upp i.

Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerans och förståelse är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd.

 

UR INNEHÅLLET

  • Kulturspecifik syn på halsa och sjukdom.
  • Kulturella koder och tolkningsmonster
  • Syn på barn, barnuppfostran och barns rattigheter
  • Varför är det självklara så svårt att förstå?
  • Förväntningar och delaktighet
  • Skillnader mellan gruppkultur och individkultur
  • Klanens, stammens, släktens och familjens roll och betydelse
  • "Barn lever i nuet men äger framtiden"

 

 

 

Jeanette Ohlsson Carlborg (S) är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. I sjutton år har Jeanette föreläst och utbildat för skol- och förskolepersonal, inom sjukvården, på myndigheter och inom det privata näringslivet runt om i Sverige. lnterkulturell kommunikation, mångfald och bemötande över kultur och religionsgranser tillhör hennes huvudämnen.

Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bl.a. Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Singapore och Argentina har Jeanette fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld.

10:00 - 10:15Kort pause  /  Short break

10:15 - 11:00Daan Hermans (NL)

 

Executive functioning in young children with hearing loss: from research to interventions

 

 

Executive functions (EF’s) are the cognitive processes that enable goal-directed behavior and adaptive responses to novel situations.  Executive functions allow children to remember and follow multi-step instructions, avoid distraction, adjust when rules change, control their emotions and monitor their own behavior: skills that are related to school achievement (reading and mathematics) and social functioning.

 

Recent studies on executive functioning in deaf and hard-of-hearing children (DHH) have revealed that many DHH children have EF deficits or delays. In the first part of this lecture, I will review these studies and then discuss different explanations for the higher prevalence of EF deficits or delays among DHH children. In the second part of the lecture, I will focus on interventions that are currently available to enhance DHH children’s executive functioning.

 

 

 

Daan Hermans (NL) is a cognitive psychologist, and is working as a senior researcher at the Kentalis Academy (Royal Dutch Kentalis) and the Behavioural Science Institute (Radboud University Nijmegen). His research predominantly focuses on interventions to enhance (DHH) children’s cognitive development.

11:00 - 11:15Kort pause  /  Short break

11:15 - 12:00Daan Hermans (NL)

 

Fortsætter  /  Continuing

12:00 - 13:00Frokost / Lunch - Buffet i salen

13:00 - 14:00Robert Ljung (S)

 

För att minnas krävs en god ljudmiljö

 

 

Robert kommer att prata om hur ljudmiljön påverkar förutsättningarna för inlärning. För att förstå hur och varför ljudmiljön har betydelse för inlärning måste vi först reda ut vilka typer av bakgrundsljud som är mest störande och vilka kognitiva processer som blir påverkade. Rumsakustik är en viktig parameter i diskussionen rörande ljudmiljö, varje rum har en unik akustik, ett akustiskt fingeravtryck. Vissa rum har en akustik som passar för musik men är bristfällig för gruppdiskussioner och seminarium, medan andra rum kan ha motsatt utmärkande egenskaper. Flera forskningsstudier kommer att presenteras som visar att viktiga kognitiva processer blir negativt påverkade av en dålig ljudmiljö, dessutom redovisas resultat som visar att vissa individer påverkas i större utsträckning.

 

 

Robert Ljung (S) är docent i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, han tog sin doktorsexamen 2010 vid Luleå tekniska Högskola. Doktorsavhandlingen handlade om klassrumsakustik och inlärning. Efter disputationen har Robert fortsatt forskat på hur ljudmiljön påverkar inlärning och hur vi kan träna auditiv utveckling.

14:00 - 14:10Kort pause  /  Short break

14:10 - 15:00Jens Bo Nielsen

 

BEAR projektet: Hvordan forbedrer vi udbyttet af brugernes høreapparater?

 

BEAR (Better hEAring Rehabilitation) projektet er et dansk projekt, der sigter mod at forbedre høreapparattilpasningen på klinikker og hospitaler. Målet er at opnå den optimale tilpasning inden for de rammer, som sættes af tid og økonomi. Den udviklede tilpasningsstrategi skal dels sikre, at høreapparatets parametre indstilles optimalt, dels sikre at mere avancerede funktioner som støjreduktion og retningsbestemmelse udnyttes fuldt ud.

Sideløbende med den forbedrede tilpasningsstrategi udvikles der i BEAR metoder til vurdering af brugernes udbytte af de tilpassede høreapparater. Formålet er at sikre, at høreapparaterne hjælper brugeren optimalt uden at have generende bivirkninger. Metoderne falder i to dele: 1) et testbatteri til en kontrolleret vurdering af brugerens udbytte, og 2) et system til online rapportering af brugernes daglige oplevelser med deres høreapparater. Forventningen er, at det hermed bliver muligt at afgøre om en tilpasning er tilfredsstillende, eller om der er behov for efterjusteringer.

Oplægget vil kort introducere BEAR projektet og derefter fokusere på metoderne til vurdering af det faktiske høreapparatudbytte.

 

 

Jens Bo Nielsen (DK) er seniorforsker ved Center for Anvendt Høreforskning (CAHR) på Danmarks Tekniske Universitet. Han har primært beskæftiget sig med udvikling af høreprøver og talematerialer til måling af taleforståelighed. Jens Bo er tilknyttet det danske BEAR-projekt, hvor han udvikler metoder til vurdering af udbyttet af brugernes individuelt tilpassede høreapparater. Arbejdet sker i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet og Audiologisk Afd. på Bispebjerg Hospital.

15:00 - 15:30Afslutning   -   OpsamlingConclusion   -   Summarizing

Power-Points

Deltager i konferencen vil efter konferencen kunne logge sig ind på https://ckv.plan2learn.dk med deres brugernavn og kode, og i grupperummet under dokumenter [Fællesmappen], hente oplægsholderenes PowerPoint slides i det omfang vi får tilladelse til at videregive disse

Udstillere - Exhibitors        (links)

Danhostel, Fredericia

Comwell, Middelfart

Hotel Postgaarden, Fredericia

Kongebrogaarden, Middelfart

By the Bridge - B&B

Hotel Gammel Havn, Fredericia

Hotel Park, Middelfart