Fredericiaskolen

Botilbud

Fredericiaskolen

Indhold

Timefordeling

Feriekalender

SFO - Klubben

Sundhedsfunktion

Statistik

Servicedeklaration

Fredericiaskolen

har tilbud om undervisning til børn med høretab med behov for en særlig pædagogisk, faglig og teknologisk indsats. Udover høretabet kan børnene have andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Fredericiaskolen yder en pædagogisk, faglig og teknologisk indsats, som sigter mod at sidestille elevernes muligheder med normalthørende elever.

 

 • Skoleafdelingen har plads til mere end 150 børn.
 • Udgangspunkt for undervisningen er en anerkendende pædagogik og ud fra den enkelte elevs niveau.
 • Vores mål er at skabe et spændende undervisningstilbud, som kan bidrage til at udvikle det enkelte barns faglige og sociale kompetencer mest muligt.
 • Eleverne har mulighed for at afslutte skolegangen med eksamen efter kravene i folkeskoleloven.
 • Undervisningen foregår i henhold til Lov om folkeskolen § 20 stk. 3. samt Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 

Afdelingens specialer

Fredericiaskolens lærere har uddannelse i:

 • Tegnsprog - alle lærere har grunduddannelsen og tre har overbygning
 • Pædagogik - audiologi - 20 lærere har grund- eller basisuddannelsen
 • Sproglige vanskeligheder og høremodul - 21 lærere har diplomuddannelsen.
 • Specialpædagogik - 9 lærere har diplomuddannelsen
 • Relationskompetence - 14 lærere har kurser
 • Høre-tale terapi - fire lærere er uddannet

 

Faciliteter

 • 16 klasselokaler med Smartboards og høreteknisk udstyr
 • 16 artikulationsrum
 • Bibliotek og hjælpemiddelcentral (HMC)
 • Auditorium
 • Gymnastiksal
 • Varmtvandssvømmesal
 • Fysiklokale
 • Hjemkundskabslokale
 • Håndarbejdslokale
 • Træsløjdlokale
 • Formningslokaler
 • Legepladser med store grønne arealer
 • Fælles kantineområde

Undervisningen

Skoleafdelingen har plads til mere end 150 børn

Skoleafdelingen er inddelt i tre grupper efter alder og niveau.

Undervisningen begynder kl. 8.15 og slutter 13.45.

De ældste elever har undervisning til 15.30 om torsdagen.

 

Undervisningen er tilrettelagt efter den enkelte elevs niveau. Undervisningen foregår i et miljø, som er tilpasset til den enkelte elevs potentialer, og den bliver understøttet af høretekniske hjælpemidler.

Eleverne bliver testet med jævne mellemrum i boglige fag af læreren og testkonsulenterne.

Undervisningsplanerne bliver evalueret hvert år og indeholder faglige og pædagogiske mål for det kommende skoleår.

 

Pædagogik

Fredericiaskolen yder en pædagogisk, faglig og teknologisk indsats, som sigter mod at sidestille elevernes muligheder med elever, som hører normalt.

Vores mål er at skabe et spændende undervisningstilbud, som kan bidrage til at udvikle det enkelte barns faglige og sociale kompetencer mest muligt.

Vi tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik og underviser ud fra den enkelte elevs niveau.

 

Samarbejdet med forældre

Vi holder to forældresamtaler om året, som handler om elevplanen og indsatsen for den enkelte elev. Hver elev har en kontaktlærer, som står for kontakten mellem hjem og skole.

 

Eksamen

Skolens elever har mulighed for afsluttet skolegangen med eksamen efter kravene i folkeskoleloven.

Der er mulighed for at få dispensationer ved prøver og eksamen i dansk retstavning, hvor de kan få 10 minutter ekstra til brug af Mund Hånd System (MHS).

Til engelskeksamen kan eleverne benytte video med engelske tekster i stedet for lytteøvelsen, og den mundtlige kommunikation kan foregå skriftligt på computeren.

Eleverne kan få lov at benytte tegnsprogstolk.

På Center for Høretab undervises der, ud fra folkeskolens vejledende timefordelingsplan.

Dog har vi i de yngste årgange tilført flere timer i idræt, og på de ældste årgange flere timer i dansk.

Desuden undervises der i faget tegnsprog samt artikulation og høretræning.

Der vurderes ud fra den enkelte klasse/elev, hvordan skemaet skal være.

Valgfagene i 8.-10. klasse aftales fra år til år afhængig af elevgruppen og ønsker.

10. klasses tilbudet, ud over de obligatoriske fag, aftales ligeledes med de aktuelle klasser. Nogle klasser vælger et fagligt forløb, mens andre vælger et mere praktisk-fagligt forløb.

* Timefordelingen er afhængig af elevgruppens behov

Klubben - Fredericiaskolens SFO tilbud

 

 • Klubben er åben fra normal skoletid slutter, og lukker igen kl 15:30.
 • Klubben henvender sig primært til børn i 1. til 5. klasse.
 • Klubben er bemandet med pædagoger og hjælpere, og mindst èn for hver 2 - 3 børn. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og formåen.
 • Klubben opfattes som et fritids-tilbud, og vil derfor indeholde en masse leg- og spilsituationer, hvor de sociale kompetencer vil blive udviklet på tværs af alder og klasseskel.
 • Fysisk aktivitet vil meget ofte indgå i klubbens aktiviteter. Klubben råder over eget legerum, ligeledes benyttes CfH's egen svømmehal og gymnastiksal i vid udstrækning.
 • CfH har egne elevbusser, som også benyttes til besøg og ture til skoven, stranden og andre kommunale legeområder og parker.

Fysioterapeuter

I skoleafdelingen er der tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut, som undersøger alle eleverne, når de optages på Center for Høretab. Ved undersøgelsen vurderer de barnets motoriske og sansemotoriske færdigheder. Ved behov påbegyndes træning hos fysioterapeut individuelt eller på hold. Stimulation/træning kan forestås af forældre, lærere, socialpædagoger eller pædagoger efter vejledning af fysioterapeuterne. En fysioterapeut kan træffes hverdage – efter aftale.

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken fra Sundhedsplejen i Fredericia Kommune samarbejder med medarbejdere fra Center for Høretab om det samlede sundhedstilbud til børnene.

Sundhedsplejersken samarbejder med forældrene og kan indgå i relevant tværfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring eleverne på skolen. Sundhedsplejersken henviser elever, som har behov for lægefaglig vurdering, til kommunelægen eller andre relevante læger.

Sundhedsplejersken samarbejde med lærerne i klasserne – og de øvrige medarbejdere i sundhedsfunktionen - om relevante sundhedsmæssige emner.

Sundhedsplejersken kommer på skolen 3-4 timer hver måned - normalt den sidste tirsdag formiddag i måneden

 

 

Uddannelsesstatistik/Karaktergennemsnit

Om offentliggørelse af karakterer:

Folketinget har ved lov om åbenhed i uddannelserne besluttet, at de danske folkeskoler skal offentliggøre deres karaktergennemsnit fra 9. klasses årsprøver på skolens hjemmesider.

I henhold til loven skal en uddannelsesinstitution sikre, at en række oplysninger er tilgængelige på institutionens hjemmeside.

 

UNI.C Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriet hjemmeside www.uvm.dk. Den enkelte institution kan indsætte links på sin hjemmeside, som viser de relevante oplysninger for institutionen på ministeriets hjemmeside.

 

Omregning af karaktergennemsnit - Undervisningsministeriet (Findes ikke længere)

 

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse

Grundskolers gennemsnitskarakterer

 

 

Om botilbuddene

Pædagogisk fundament

Marsvænget

boafdeling for unge

Center for høretabs botilbud

er beliggende i 2 villaer i umiddelbar nærhed af skolen.

I begge elevhjem er der plads til 6 – 8 børn og unge som i fritiden kan få opfyldt deres behov for samvær med ligestillede.

 

Dagligdagen er tilrettelagt således, at den enkelte indgår som en del af et fællesskab, hvori barnet/den unges følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling søges stimuleret optimalt.

 

Kommunikationen tager udgangspunkt i det enkelte barn/ung sprogkode, hvorfor der er tale om flere sprogkoder, det vil sige dansk, dansk med støtte tegn og tegnsprog.

 

Der kan være mange grunde til at skolens elever kommer på elevhjem. F.eks. kan der være langt til og fra skole, der kan være behov for at tilbringe en større del af fritiden sammen med ligestillede kammerater eller der kan i hjemmet være behov for aflastning.

 

 

Pædagogisk fundament for boafdelingerne

Det pædagogiske fundament er et udtryk for de værdier, vi ønsker at fremme hos eleverne via vores pædagogiske arbejde.

 

En tryg barndom og et rigt ungdomsmiljø

Vi har et trygt barndomsmiljø med forudsigelighed, tydelige voksne og kontinuitet. Vi har et rigt og varieret ungdomsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at leve et spændende, udfordrende og sundt ungdomsliv - inden for de givne rammer og regler.

 

Individualitet og fællesskab

Vi respekterer eleverne som de individer, de er med deres forskellige historier, forudsætninger og behov. Samtidig styrker vi elevernes muligheder for at indgå i sociale fællesskaber i hverdagen.

 

Sociale kompetencer

Vi vil fremme elevernes personlige udvikling i trygge rammer, så de kan forlade skolen som selvstændige, kompetente og myndige mennesker. Vi tager udgangspunkt i den anerkendende relation.

 

Medbestemmelse og medansvar

Vi vil give eleverne mulighed for at få medbestemmelse og medansvar for deres eget liv. Vi giver dem mulighed for at deltage i al kommunikation. Ved at vi tilpasser kommunikationen til den enkelte. Ved at vi lytter aktivt. Og ved at vi inddrager dem respektfuldt i beslutningsprocesser.

 

Trivsel og livsglæde

Vi vil fremme elevernes trivsel og livsglæde således, at eleverne er glade for at være på CFH.

 

Spændende og attraktiv arbejdsplads

Boafdelingerne på CFH skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og er stolte af at arbejde.

 

Læs praktikbeskrivelsen klik her

Elevhjemmet Mars

Vi samler på gyldne øjeblikke, hvor læring og livsglæde er i centrum.  Vi arbejder med rutiner og en fast struktur i hverdagen, så der skabes størst mulig tryghed og tillid. Vi tilsigter en tilpas mængde forstyrrelser, så udvikling sker.

Nøgleordene er langsommelighed, livsglæde, nærvær, velvære og tryghed.

 

Vores grundlag er ICDP, International Child Development Program -  en anerkendende og ressourceorienteret relation mellem barnet og den voksne.

 

Bogruppens hverdag tager udgangspunkt i det enkelte barns behov for struktur og forudsigelighed.

 

Vi har:

*    Et fast dags og ugeprogram for huset

*    Et månedligt husmøde

*    Opslagstavle med visuel struktur for hverdagen

*    En individuel dagsplan

*    Rutiner, der gentages til de er automatiserede

*    Pictogrammer, fotos

*    Ure på værelset.

Vi introducerer og træner brug af hjælpemidler.

 

Vi bruger:

*    I-pads til støtte for historiefortælling

*    Computer til læring

*    Mobiltelefon til visuel kommunikation

*    Vækkeur med vibrator

*    Kugledyner

*    Urodæmpende sækkestol

 

På baggrund af en neuropædagogisk screening udarbejder og anvender vi:

*    En neuropædagogisk handleplan

*    Sansemotorisk træning

*    Specialpædagogisk massage

*    Kommunikationstræning

*    ADL- træning

*    Motion

*    Handicapridning

*    Tværfaglig samarbejde med lærer, psykolog og fysioterapeut

 

Vi har en tæt forældrekontakt gennem forældreintra, online fotoalbum, møder og arrangementer. Vi arrangerer sommerlejr, juleudflugt og en række aktiviteter i weekends og skoleferier. Vi deltager i fælles nordiske kulturarrangementer og minifestival for børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser.

 

Adresseoplysninger:

 

Center for Høretab

Elevhjemmet Mars

Marsvænget 28

7000 Fredericia

Tlf.: 75 92 39 89

Boafdelingen for unge

 

Overordnet arbejder vi med:

 *    Kontinuerlighed – en konsekvent holdning til succeser og regelbrud.

 *    Individualitet – den enkelte elevs rammer og behov.

 *    Inklusion – involvere eleverne i det nære fællesskab.

 *    At skabe sunde relationer på tværs af holdninger og handlinger.

 *    Forudsigelighed – trygheden i det velkendte og en rolig dagligdag.

 *    Anerkendelse, selvindsigt, sociale og praktiske spilleregler

 

På det individuelle plan vil vi arbejde med:

 *    Kropsforståelse

 *    Krav efter evner

 *    Differentieret pædagogik

 *    Integritet

 *    Grænser

 

Vi styrker eleverne i at blive så selvhjulpne som muligt - set i forhold til deres individuelle evner og formåen

 *    Hjemlige gøremål, som tøjvask, oprydning og rengøring af eget værelse osv.

 *    Der vil være mulighed for selv at stå for egen kost i en periode

 *    Hygiejne, som badesituationer, personlig hygiejne

 *    Økonomi, som at handle, bank osv.

 

Vi skaber en tryg og kontinuerlig hverdag for eleverne med faste rammer, strukturer og daglige rutiner.

 

Vi støtter og udvikler elevernes sociale kompetencer, så de kan indgå i sociale sammenhænge, normer, spilleregler osv. Vi støtter dannelsen af netværk gennem ungdomsklub.

 

Vi sætter fokus på kommunikationen i bogruppen gennem

 *    Nyhedsbrev

 *    Husmøder

 *    Opslagstavle

 *    Forskellige sprogkoder

 *    Respekt for forskelligheder

 *    Attituder

 *    Kropssprog

 *    Oprigtighed

 

Vi møder eleverne der, hvor de er

 

Center for Høretab

Boafdelingen for unge

Merkurvænget 2

7000 Fredericia

Tlf.: 29203176